گیاه شناسی کاربردی و طراحی کاشت

گیاه شناسی کاربردی و طراحی کاشت

مقدمه موجودات زنده به دو گروه جانوران و گیاهان تقسیم می شوند. وجه تمایز گیاه از جانوردر چند مورد به شرح زیر می باشد: گروه عظیمی از گیاهان ( غیر پست ها ) که به گیاهان عالی معروفند (اتوتروف) هستند ، یعنی مواد غذایی اولیه مورد نیازشان ( قندها ) را از طریق فرآیندی بنام…