اصول جنگلداری نزدیک به طبیعت

اصول جنگلداری نزدیک به طبیعت و جنگلداری با تاج پوشش دائمی

مقدمه : بهره برداری از جنگل به روش سنتی و نیز تبدیل آن به اراضی مزروعی, همراه با رشد جمعیت و با هدف تأمین نیازهای چوبی و تغذیه ای از گذشته دور و ابتدا توسط رومیهای قدیم شروع شد . مبدأ و منشأ تفکر علمی تهیه و اجرای طرحهای جنگلداری در قالب سری و با…

سکونت و آرامش در فضای شهری

تحقق مفهوم سکونت و آرامش در فضای شهری و ارتباط آن با حضور طبیعت در شهر

بشر امروزی در سایه پیشرفت تکنولوژی توانسته موانع زیادی را کنار زند و به حقایق فراوانی دست یابد اما در این میان مشکلات و مسائل پیچیده تر شده است. بسیاری از معضلاتی که وی با آنها روبروست در ارتباط با زندگی شهرنشینی او می باشند. به طوری که سکونت در شهر برای انسان مشکلاتی از…