طراحی در بافت های تاریخی

راهکارهای طراحی در بافت های تاریخی در روند شهرسازی جدید

امروزه یکی از معضلات موجود در شهرهای دارای پیشینه تاریخی در کشورمان تعامل بین بافت جدید و تاریخی و نحوه برخورد با این مشکل است. در صورتیکه در کشورهای پیشرفته نه تنها این مورد، یک معضل شهری نمی باشد، بلکه داشتن بافت تاریخی در یک شهر به علت جاذبه های توریستی آن به عنوان یک…