کتاب سبک شناسی معماری ایرانی

کتاب سبک شناسی معماری ایرانی

در این پست کتاب سبک شناسی معماری ایرانی ، اثر استاد پیرنیا گذاشته شده ، تاریخ چند هزار ساله معماری ایرانی آنگونه که شایسته است مورد مطالعه و بررسی کافی قرار نگرفته است و در پی آن معرفی آن دچار سرنوشتی مشابه شده است هر چند که افراد زیادی زندگی خود را وقف شناخت آن…