کتاب استخوانبندی شهر تهران

استخوانبندی شهر تهران ( جلدهای اول، دوم و سوم)

کتاب استخوان بندی شهر تهران تهیه شده توسط معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران در سال ۱۳۷۶ و به مدیریت مهندس ملیحه حمیدی و مشاوره دکتر سید محسن حبیبی و مهندس جواد سلیمی در سه جلد و چهار بخش به شرح زیر تهیه شد: بخش اول: مفاهیم و مبانی نظری بخش دوم: آزمون فرضیه (بررسی…