کتاب امکان سنجی انتخاب مستقیم شهرداران توسط مردم در ایران

کتاب امکان سنجی انتخاب مستقیم شهرداران توسط مردم در ایران

در کتاب امکان سنجی انتخاب مستقیم شهرداران توسط مردم در ایران، روش انتخاب مستقیم شهردار در چند کشور آمریکا، کانادا، ایتالیا، آلمان، انگلیس – لندن و مزایا و معایب این روش گفته شده و سپس مدل مدیریت شهری در ایران مورد بررسی قرار گرفته قابلیت و محدودیت هایی که در این زمینه تو ایران هست و…