کتاب تسهیلات پیاده روی

کتاب تسهیلات پیاده روی (در سه جلد) | نشریه شماره ۱۴۴

کتاب تسهیلات پیاده روی انتشارات سازمان برنامه و بودجه و تهیه شده توسط معاونت فنی دفتر تحقیقات و معیارهای فنی هست. این کتاب را در سه جلد مبانی فنی، توصیه ها و معیارهای فنی و سوابق مطالعات با ورود به لینک داده شده می توانید دانلود کنید که به ترتیب نشریه های شماره ۱-۱۴۴ ،…