طراحی شهری؛ نقدآن درحوزه محیط زیست

طراحی شهری محیط زیست

طراحی شهری؛ نقدآن درحوزه محیط زیست

پیدایش دانش طراحی شهری حاصل نگاه عمیق متخصصین بر این دانش است مبنی بر اینکه، کیفیت فضا امری تصادفی نیست بلکه نتیجه اقداماتی آگاهانه است .این امر ناشی از عدم موفقیت طراحان شهری در ایجاد فضاهای مطلوب انسانی و نزول کیفیت زندگی در شهرهای امروزی می باشد.طراحی شهری در جهت ساماندهی ونظم بخشیدن به فضای فیزیکی، به گونه ای که برخی رفتارهای مطلوب را تسهیل نموده، ونیازهای اساسی وی را برآورده سازد دارند.دراین میان طراحی شهری مانند سایر دانشها قابلیت تعمیم داشته، اجزاء آن ازثبات وتداوم نسبی برخوردار بوده و نیازها را هماهنگ با تغییرات مداوم درتما می زمینه ها پاسخ گوید. روش پژوهش، توصیفی- تحلیلی و داده هاو اطلاعات پژوهش و تحلیل اطلاعات به شیوه کتابخانه ای واسنادی گردآوری شده است.بررسی سیرتحول شهرهای امروزی،مبین رشد ناهمگن خصوصاًدرشهرهای بزرگ است.رشدی که خاصه تمامی شهرهای کشورهای درحال توسعه است. درچنین سیرتحولی،تعیین کننده ترین عامل در تغییرمسیر تکامل ناشی ازقطع اندیشه جاری،ورود اندیشه نو به مجموعه همگن درحال تکامل شهری بوده است.دررویداد تغیرات زیست محیطی حاصله ازفعالیت های انسانی که دامنه آن این روزها تاحدتغییرترکیب هوا نیز کسترش یافته است،شهرها راباید هم قربانی این رویداد دانست وهم مقصر.انسان دائما درحال ایجاد تغییر درمحیط زیست خود می باشد.چه محیط زیست طبیعی وچه انسان ساخت.لیکن امروزه محیط زیست شهری خود موجب ایجاد تغییرات اساسی درکل اکوسیستم جهانی گردیده که شناخت آثارآن تنها دراین اواخر برای ما مکن گردیده است.برای درک نقش زیست محیطی شهرها،آثارزیانبار آن واقداماتی برای کاهش این اثار بکارگرفت لازم است دردرجه اول شهر رابه عنوان جزئی ازکل محیط زیست درنظرگرفت.

نویسندگان: ابراهیم الیاسی، حسین غلامی

فرستنده: ابراهیم الیاسی

نام فایل: طراحی شهری؛ نقدآن درحوزه محیط زیست

دانلود فایل: لینک مستقیم

منبع: نواندیشان

اشتراک گذاری این نوشته

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *