مقالات دومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

مقالات همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

مقالات دومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

مقالات دومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی که در سال ۱۳۹۲ در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه برگزار گردید را به صورت PDF در سه بخش از لینک های داده شده می توانید دانلود نمایید.

فهرست مقالات دومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی :

۱. آنالیز عناصر غذایی اندام هوایی کلم بروکلی تحت تأثیر کاربرد ورمی کمپوست در شرایط مزرعه ای

۲. آنالیز هم خونی در بز مر ز ایرانی

۳. اثر آرایش کاشت در شرایط آبیاری بارانی و قطره ای بر عملکرد و اجزای عملکرد سیب زمینی

۴. اثر آنتیبیوتیک استرپتومایسین بر خصوصیات کمی و کیفی و بی دانه شدن میوه انگور رقم صاحبی قرمز

۵. اثر اسانس گیاهان دارویی چویل ( Ferulago subvelutina ) و خوشاریزه کوهستانی ( Echinophora platyloba ) در مقایسه با ریزذرات نقره ( SNP ) در کاهش جمعیت باکتریایی در محلول نگهدارنده گل شاخه بریده ژربرا رقم Intense

۶. اثر استفاده از آنتی بیوتیک و نانوسیلور بر فراسنجه های خونی مرغ های تخ مگذار

۷. اثر القایی آپوپتوز و توقف در مرحله G1 چرخه سلولی فاز تلخی زدایی میوه زیتون بر رده سلولی سرطان روده SW 480

۸. اثر بازدارنده های رشد بر تولید میکروتیوبر سیب زمینی

۹. اثر بسترهای کشت بر روند رشدی گیاه آروکاریای زینتی ( Araucaria excelsa )

۱۰. اثر بسترهای مختلف کشت بر ویژگی های کمی و کیفی گل سوسن در کشت بدون خاک غیرچرخشی

۱۱. اثر بکارگیری سلنات سدیم وا سید امینه بر رشد و نمو گیاه ریحان

۱۲. اثر پودر بلوط (quercus ilex) و پودر سماق (rush coriaria l.) بر عملکرد و وزن و طول روده ی بلدرچین ژاپنی (coturinx japonica ) در دوره ی رشد

۱۳. اثر پیش تیمار اسمزی بر جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه های ذرت در شرایط دمایی مختلف

۱۴. اثر تاریخ کاشت بر برخی خصوصیات زراعی هیبریدهای جدید آفتابگردان در استان زنجان

۱۵. اثر تراتوژنیک آنتی بیوتیک انروفلوکساسین (بایتریل) بر رشد و نمو جنین جوجه

۱۶. اثر تراکمهای مختلف کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت سینگل کراس ۷۰۴ تحت شرایط تنش خشکی در شهرستان کرمانشاه

۱۷. اثر ترکیبی پودر دو گیاه دارویی نعناع فلفلی و آویشن بر روی عملکردوخصوصیات لاشه جوجه های گوشتی

۱۸. اثر ترکیبی پودر دو گیاه دارویی نعناع فلفلی و آویشن بر روی میکرو فلورای دستگاه گوارش و میزان تیتر آنتی بادی بر علیه بیماری نیوکاسل در جوجه های گوشتی

۱۹. اثر تنش خشکی بر روی شاخص های جوانه زنی، فعالیت هورمون جیبرلین و آنزیم آلفا آمیلاز بذرگیاه دارویی ماریتیغال

۲۰. اثر تنش کم آبی بر برخی ویژگی های فیزیولوژیکی توت فرنگی رقم سلوا

۲۱. اثر تنش کم آبی در مراحل گل دهی و غلاف دهی بر برخی از صفات فیزیولوژیک سویا

۲۲. اثر تنش گرما بر عملکرد و خصوصیات شیمیایی دانه در ارقام امید بخش ذرت خوزستان

۲۳. اثر تیمار بذر با سالیسیلیک اسید بر رشد گیاهچه، پرولین و تغییرات بعضی ازآنزیم های جو تحت شرایط تنش خشکی

۲۴. اثر جیبرلین بر بی دانه شدن و برخی خصوصیات کمی و کیفی میوه انگور رقم صاحبی قرمز

۲۵. اثر روغن ماهی و اپتومگا بر آنزیم های کبدی در جوجه های نر در حال رشد

۲۶. اثر روغن ماهی و اپتومگا بر ارتفاع پرز و عمق کریپت روده باریک در جوجه های نر گوشتی سویه راس ۳۰۷

۲۷. اثر ژرانیل دی فسفات بر خصوصیات بیوشیمیایی و میزان آنزیم های اجزاء اسانس گشنیز

۲۸. اثر ژرانیل دی فسفات بر خصوصیات فیزیولوژیکی، بیوشیمیایی اجزاء اسانس گشنیز

۲۹. اثر سالیسیلی کاسید بر فعالیت آنزیم کاتالاز، میزان پرولین و قندهای محلول در لوبیا چیتی رقم تلاش تحت تنش آلومینیوم

۳۰. اثر سطوح مختلف اوره با پوشش گوگردی بر برخی خصوصیات کمی و کیفی میوه فی جوآ

۳۱. اثر سطوح مختلف اوره با پوشش گوگردی بر میزان اسانس گل، برگ و میوه فی جوآ

۳۲. اثر سطوح مختلف پودر محیط کشت قارچ درجیره بر بر ی فراسنجه های ونی و مورفولوژی روده در بلدرچین ژاپنی

۳۳. اثر سطوح مختلف پودر محیط کشت قارچ درجیره برعملکرد و صوصیات لاشه در بلدرچین ژاپنی

۳۴. اثر سطوح مختلف تجویز پروبیوتیک بر چند فاکتور بیوشیمیایی خون در جوجه های گوشتی

۳۵. اثر سطوح مختلف ریشه کاسنی ( Chicorium intybus L. ) در مقایسه با پری بیوتیک، بر پاسخ های ایمنی و فراسنجه های بیوشیمایی سرم خون در جوجه های گوشتی

۳۶. اثر سطوح مختلف زئولیت و تیمارهای متفاوت آبیاری بر صفات مورفولوژیک و داروئی گیاه آلوئه ورا (Aloe vera L.)

۳۷. اثر سطوح مختلف سبوس برنج ام و فرآوری شده با اسید بر عملکرد جوجه های گوشتی

۳۸. اثر سطوح مختلف سبوس برنج خام و فرآوری شده با اسید بر فراسنجه های ونی جوجه های گوشتی

۳۹. اثر سطوح مختلف ویتامین C بر میزان جمعیت، تخم گذاری ملکه کلنی زنبور عسل (Apis mellifera) در فصل پائیز

۴۰. اثر سه نوع زخم زنی و تاثیر آن روی ریشه زایی قلمه های نیمه خشبی گل کاغذی مصری

۴۱. اثر ضد قارچی عصاره مرزه علیه کپک خاکستری میوه کیوی در شرایط درون شیشه ای

۴۲. اثر عصاره های معمولی و نانو کپسوله شده آلوئه ورا، شوید و ریشه گزنه در جیره غذایی بر عملکرد جوجه های گوشتی

۴۳. اثر غلظ تهای مختلف ایندول بوتریک اسید( IBA ) بر ریشه زایی قلم ه های نیمه خشبی گل کاغذی مصری.

۴۴. اثر غلظ تهای مختلف کلشیسین بر صفات مورفولوژیک ژنوتیپ های مارچوبه در ۴ ماهه اول رشد

۴۵. اثر غلظت و دفعات محلول پاشی سولفات و کلات روی بر اسانس های گیاه آویشن

۴۶. اثر غلظت و دفعات محلول پاشی سولفات و کلات روی بر عملکرد گیاه آویشن

۴۷. اثر کود بیولوژیک نیتروکسین بر عملکرد و اجزاء عملکرد دو رقم گندم پاییزه

۴۸. اثر کود زیستی ازتوباکتر و سطوح مختلف نیتروژن بر عملکرد دانه و برخی صفات زراعی دو رقم کلزا

۴۹. اثر کود شیمیایی ازت بر عملکرد و اجزاء عملکرد دو رقم گندم پاییزه

۵۰. اثر کودهای آلی و اسید هیومیک بر عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ

۵۱. اثر کودهای دامی بر عملکرد گیاه گلرنگ در منطقه ساوه

۵۲. اثر کودهای نیتروژنه و فسفره بر عملکرد و مواد موثره گیاه آویشن( Thymus vulgaris )

۵۳. اثر محلول پاشی ۲۴- اپی برازینولید بر تولید مین یتیوبر سیب زمینی

۵۴. اثر محیط کشت بر کشت درون شیشه ایی ارقام محلی و وحشی انگور( Vitis vinifera L)

۵۵. اثر محیط کشت و غلظت IBA بر ریشه زایی درون شیشه ای شاخساره های وتیور

۵۶. اثر مدت زمان و غلظت های مختلف سالیسیلیک اسید بر تعداد شاخساره و طول شاخساره در گیاه استویا (Stevia rebaudiana Bert.) در شرایط درون شیشه ای

۵۷. اثر مس بر رشد و فعالیت آنزیم پراکسیداز گیاه یونجه

۵۸. اثر مصرف خاکی و محلول پاشی نانو کود پتاسیم بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم

۵۹. اثر منابع مختلف منگنز بر عملکرد کمی و کیفی علوفه کنگرفرنگی

۶۰. اثر نسبت های مختلف اسیدهای چرب غیر اشباع امگا ۳ به امگا ۶ بر روی غلظت کلسترول خون در میش نژاد کلکوهی

۶۱. اثر نسبتهای مختلف اسیدهای چرب غیراشباع امگا ۳ به امگا ۶ بر روی غلظت گلوکز خون در میش نژاد کلکوهی

۶۲. اثرات اصلی مصرف اسیدهای آمینه لیزین+ متیونین وترئونین بردرصد خصوصیات لاشه درهفت روزگی جنس نر و ماده

۶۳. اثرات بنزیل آدنین( BA) و نفتالن استیک اسید ( NAA ) در کشت بافت فلس های پیاز لاله واژگون

۶۴. اثرات پرایمینگ بذر با نیترات پتاسیم بر شاخص های جوانه زنی، فعالیت آنزیم آلفا آمیلاز و درصد پروتئین کدوی تخم کاغذی

۶۵. اثرات پرایمینگ بذر به وسیله جیبرلیک اسید بر شاخص های جوانه زنی و بیوشیمیایی بذر گیاه دارویی کدوی تخم کاغذی

۶۶. اثرات پرایمینگ بذر به وسیله متیل جاسمونات بر شاخص های جوان هزنی بذر گیاه دارویی زیره سبز در شرایط تنش شوری

۶۷. اثرات پرایمینگ بذر به وسیله نیترات پتاسیم بر روی شاخص های جوان هزنی گیاه دارویی ماریتیغال تحت تنش خشکی

۶۸. اثرات پرایمینگ بذر به وسیله نیترات پتاسیم بر روی شاخص های جوانه زنی گیاه دارویی کدوی تخم کاغذی تحت شرایط تنش شوری

۶۹. اثرات پرایمینگ بذر به وسیله نیترات پتاسیم بر شاخص های جوان هزنی بذر زیره سبز تحت شرایط تنش شوری

۷۰. اثرات پرایمینگ به وسیله جیبرلیک اسید بر روی شاخص های جوان هزنی، فعالیت هورمون جیبرلین و آنزیم آلفاآمیلاز بذر گیاه دارویی ماریتیغال

۷۱. اثرات تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزاء عملکرد گلرنگ رقم سینا در منطقه ساوه

۷۲. اثرات تاریخ، تراکم و آرایش کاشت بر برخی صفات برنج تحت تنش سرما در زمان تهیه خزانه

۷۳. اثرات تنش خشکی برجوانه زنی و تغییرات بیوشیمیایی بذر گیاه شوکران کبیر ( Conium maculatum L. )

۷۴. اثرات تنش شوری بر جوانه زنی بذر چهار رقم گوجه فرنگی (Lycopersicon esculentum Miller) در آزمایشگاه

۷۵. اثرات تنش شوری بر جوانه زنی بذر سه رقم فلفل دلمه (Capsicum annum L.)

۷۶. اثرات جایگزینی سطوح مختلف خوراک ورمی هوموس بجای پودر گوشت بر شاخص های تخم گذاری و کیفیت پوسته تخم مرغ در مرغ های تخم گذار

۷۷. اثرات روغن ماهی و ال کارنیتین جیره بر غلظت ال – کارنیتین خون قوچ

۷۸. اثرات زئولیت بر صفات زراعی گلرنگ تحت شرایط تنش خشکی

۷۹. اثرات زئولیت و نیتروکسین بر صفات زراعی گلرنگ

۸۰. اثرات ژنوتیپ و محیط کشت پایه بر رشد و شاخه افزایی به (Cydonia oblanga Mill)

۸۱. اثرات سطوح متفاوت ال -کارنیتین بر خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی ماده تا سن ده روزگی

۸۲. اثرات سطوح متفاوت ال کارنیتین بر افزایش وزن بدن جوجه های گوشتی نر در سن ۷۵ روزگی

۸۳. اثرات سطوح متفاوت ال کارنیتین بر پارامترهای بیوشمیایی خون جوجه های گوشتی ماده تا سن ده روزگی

۸۴. اثرات سطوح متفاوت ال کارنیتین بر پارامترهای هماتولوژی جوجه های گوشتی ماده تا سن ده روزگی

۸۵. اثرات سطوح متفاوت ال کارنیتین برپارمترهای بیوشمیایی و هماتولوژی( آسیب شناسی بالینی) جوجه های گوشتی ماده تا سن ده روزگی

۸۶. اثرات سطوح مختلف اکسید روی در خوراک بر عملکرد و فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی

۸۷. اثرات سطوح مختلف دارچین ( Cinnamon Zeylanicum ) بر صفات لاشه جوجه های گوشتی

۸۸. اثرات سطوح مختلف دارچین ( Cinnamon Zeylanicum ) در خوراک بر عملکرد و فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی

۸۹. اثرات سطوح مختلف مصرف کودازته بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم ذرت علوفه ای Sc704 و کنسور در منطقه ساوه

۹۰. اثرات سطوح مختلف مصرف کودازته بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم ذرت علوفه ای Zp758 و Zp684 در منطقه ساوه

۹۱. اثرات فلفل قرمز و سیاه در خوراک برعملکرد و فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی

۹۲. اثرات کاربرد ماده سوپر جاذب رطوبت کلوفونی بر تغییرات فنولوژیک ارقام گلرنگ در نظام های کشت انتظاری و بهاره در شرایط دیم سنندج

۹۳. اثرات مکمل ال- کارنیتین جیره بر باروری جنس نر

۹۴. اثرات نیتروکسین بر صفات زراعی گلرنگ تحت شرایط تنش خشکی

۹۵. اثرپیش تیمار بذر روی رشد گیاهچه و تغییرات بیوشیمیایی کلزا تحت شرایط تنش شوری

۹۶. اثرکاربرد باکتری محرک رشد و محلول پاشی عنصر روی ( Zn ) بر عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت سینگل کراس ۷۰۴

۹۷. ارتباط بانک بذر و فلور واقعی علف های هرز در دو مرحله فنولوژیکی لوبیای محلی خمین

۹۸. ارزیابی اثر محرک غیرزیستی در کشت بافت الوئه ورا

۹۹. ارزیابی اثرات تراکم های مختلف کاشت و تلقیح با باکتری ریزوبیوم بر خصوصیات مرفولوژیک و عملکرد باقلا (رقم برکت)

۱۰۰. ارزیابی اثرات گلایسین بتائین بر میزان کارتنوئید و وزن تر و خشک بادرشبی تحت شرایط تنش خشکی

۱۰۱. ارزیابی اثرات ویتامین E و اسیدآمینه سیستئین بر فراسنجه های میکروسکوپی اسپرم گاومیش بعد از انجماد – ذوب با رقیق کننده تریس- زرده تخم مرغ

۱۰۲. ارزیابی ارقام و لاین های گندم مناطق گرم و جنوب و شمال ایران از نظر برخی صفات کیفی

۱۰۳. ارزیابی اقتصادی جایگزینی MTBE با بیواتانول تولیدی در کارخانه آسیاب تر

۱۰۴. ارزیابی اقتصادی جایگزینی MTBE با بیواتانول تولیدی در کارخانه آسیاب خشک

۱۰۵. ارزیابی برخی شاخص های جوانه زنی در سه اکوتیپ ریحان تحت شرایط تنش خشکی

۱۰۶. ارزیابی برخی صفات زراعی ارقام و کلونهای سیبزمینی با استفاده از محلول پاشی عناصر کم مصرف روی و بور

۱۰۷. ارزیابی پایداری ژنوتیپ های الیت جو در آزمایشات سازگاری عملکرد منطقه سرد

۱۰۸. ارزیابی تراکم و آرایشهای مختلف کاشت دو گونه بومی زعفران در منطقه ی تبریز

۱۰۹. ارزیابی ساختار کانوپی در شرایط رقابت ذرت با تاج خروس

۱۱۰. ارزیابی صفات مرتبط با خوابیدگی بوته در ارقام بومی و اصلاح شده برنج ( Oryza sativa L. )

۱۱۱. ارزیابی عملکرد ارقام و لاین های جدید گندم در شرایط تنش کمبود آب آخر فصل در منطقه مشگین شهر

۱۱۲. ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد برخی از ژنوتیپ های عدس در تاریخ های مختلف کاشت

۱۱۳. ارزیابی کاربرد ورمی کمپوست و باکتریهای محرک رشد ( PGPR ) بر عملکرد کمی و فیتوشیمیایی گیاه زنیان

۱۱۴. ارزیابی کیفیت گندم های تولید شده درمزارع استان های معتدل کشور

۱۱۵. ارزیابی کیفیت گندم های تولیدی درمزارع کشاورزان در اقلیم سرد غرب، شمال غرب وشرق ایران

۱۱۶. ارزیابی لاین های جو در آزمایش مقدماتی عملکرد در مناطق سرد

۱۱۷. ارزیابی محتوی تام فنلی و فلاونوئیدی عصاره گیاه گل گندم

۱۱۸. ارزیابی مقاومت گندم دوروم نسبت به پاتوتیپ های Blumeria graminis f.sp. Tritici عامل بیماری سفیدک پودری گندم از چند منطقه ایران

۱۱۹. استفاده از آمار ناپارامتری برای تعیین پایداری رقم های جو

۱۲۰. امکان سنجی استفاده از روش خازنی به منظور پیش بینی رطوبت برنج رقم پژوهش

۱۲۱. انتقال موقت ژن دفنزین به لوبیا به منظور بررسی اثرات ضدباکتریایی آن علیه بیماری های باکتریایی لوبیا

۱۲۲. برآورد اجزاء (کو) واریانس و پارامترهای ژنتیکی صفات رشد گوسفند نژاد لری با استفاده از مدل حیوانی یک متغیره

۱۲۳. برآورد ارزش اقتصادی برای صفات تولیدی و طول عمرگله گاوهای هلشتاین استان همدان

۱۲۴. بررسی اثر اسانس مرزه خوزستانی و قارچ کش ویتاواکس بر کاهش خسارت قارچهای فوزاریوم و آلترناریا در بذور دو رقم گندم

۱۲۵. بررسی اثر استفاده از سطوح مختلف نانو ذرات نقره و پری بیوتیک ( A.MAX ) بر جمعیت میکروبی سکوم جوجه های گوشتی

۱۲۶. بررسی اثر استفاده از سطوح مختلف نانو ذرات نقره و پری بیوتیک ( A.MAX ) بر عملکرد رشد جوجه های گوشتی

۱۲۷. بررسی اثر پاربویلینگ برنج بر کاهش میزان ضایعات آن مطالعه موردی برنج بومی هاشمی، برنج اصلاح شده خزر

۱۲۸. بررسی اثر تاریخ کاشت و سطوح کود سولفات پتاسیم بر عملکرد و ماده موثره گیاه دارویی همیشه بهار ( Calendula officinalis L. )

۱۲۹. بررسی اثر تاریخ کشت تاخیری برعملکرد و اجزای عملکرد ارقام جدید متوسط رس ذرت در مناطق معتدل استان کرمانشاه

۱۳۰. بررسی اثر ترکیبات هورمونی و نوع ریزنمونه بر کالوس زایی و سرعت رشد کالوس در گیاه نعناع فلفلی Mentha piperita L.

۱۳۱. بررسی اثر تنش خشکی بر عملکرد و برخی صفات زایشی در ژنوتیپ های مختلف عدس در شرایط همدان

۱۳۲. بررسی اثر تنش شوری ناشی از NaCl بر برخی شاخص های بیوشیمیایی گیاه لوبیا چیتی

۱۳۳. بررسی اثر تنش کم آبی بر عملکرد علوفه در دو رقم سورگوم علوفه ای اسپیدفید و پگاه

۱۳۴. بررسی اثر تنش کم آبی بر میزان پرولین و قندهای محلول سه رقم گلرنگ ( Carthamus tinctorius L. ) تحت شرایط آبیاری تکمیلی

۱۳۵. بررسی اثر تیمارهای مختلف بر جوانه زنی بذر دو اکوتیپ عناب( Ziziphus jujuba )

۱۳۶. بررسی اثر دو مرحله محلول پاشی نیتروژن بر خصوصیات عملکردی ارقام و لاین های پیشرفته گندم زمستانه در مشگین شهر

۱۳۷. بررسی اثر روش های مختلف خاک ورزی بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی ارقام سویا

۱۳۸. بررسی اثر سطوح مختلف کود نیتروژن بر صفات مورفولوژیک گیاه دارویی آویشن

۱۳۹. بررسی اثر سه تراکم مختلف کشت بر عملکرد کمی و کیفی هیبریدهای جدید آفتابگردان

۱۴۰. بررسی اثر عوامل محیطی بر مراحل فنولوژیکی و عملکرد گیاه کلزا ( Brasica napus L. ) در منطقه قزوین

۱۴۱. بررسی اثر قارچ میکوریز Glomus mosseae و سطوح مختلف فسفر بر برخی خصوصیات گل سرخ رقم Dolce vita

۱۴۲. بررسی اثر کشاورزی متداول در مقایسه با کشاورزی پایدار بر روی نفوذ پذیری خاک

۱۴۳. بررسی اثر کشندگی اسانس گیاهان دارویی اسطوخدوس و رزماری روی شته جالیز Aphis gossypii (Hemiptera: Aphididae)

۱۴۴. بررسی اثر کشندگی اسانس گیاهان دارویی برگ بو و اکالیپتوس روی شته جالیز Aphis gossypii (Hemiptera: Aphididae)

۱۴۵. بررسی اثر مبارزه شیمیایی و روش خاک ورزی بر کنترل علف های هرز و عملکرد دانه ذرت در شوشتر.

۱۴۶. بررسی اثر متقابل نانوذرات روی، سولفات روی و فسفر بر عملکردو اجزاء عملکرد گلرنگ رقم محلی اصفهان

۱۴۷. بررسی اثر محلول پاشی با عناصر غذائی بر خصوصیات گل ودرصد تشکیل میوه درختان زیتون رقم زرد در شرایط ساوه

۱۴۸. بررسی اثر محلول پاشی عناصر آهن، روی و کلسیم بر برخی صفات مورفولوژیک و درصد قند محلول دانه ذرت شیرین هیبرید سینگل کراس ۶۰۰

۱۴۹. بررسی اثر مکان تشکیل بذر در روی سنبله و منطقه جغرافیائی رویش گل جالیز بر قابلیت قوه نامیه بذر گل جالیز در حضور آفتابگردان مصری

۱۵۰. بررسی اثر مواد جهش زای سدیم آزاید و اتیل متان سولفونات بر پیاز های بومی ایران

۱۵۱. بررسی اثر نانو ذرات نقره بر روی جوانه زنی ژنوتیپ اورلی اوربانا وی اف گیاه گوجه فرنگی

۱۵۲. بررسی اثر نانو ذرات نقره روی عمر گلجایی آفتابگردان زینتی)Helianthus annuus L.)

۱۵۳. بررسی اثر نانوکود بر و کلات آهن بر عملکرد بادام زمینی در استان گیلان

۱۵۴. بررسی اثر هورمون ۲iP در شرایط درون شیشه بر رشد و تولید گیاهچه در گیاه سیب زمینی

۱۵۵. بررسی اثرات اسانس و عصاره متانولی دو گونه گیاه دارویی از جنس Achillea تیره (Asteraceae) بر علیه ۶گونه ی قارچی بیماری زا

۱۵۶. بررسی اثرات استفاده از سطوح مختلف عصاره الکلی بره موم بر صوصیات کیفی تخم مرغ در مرغان تخم گذار( White Bovans )

۱۵۷. بررسی اثرات بسترهای کشت و هورمون اکسین IBA بر ریشه زائی قلمه های عناب ( Ziziphus jujuba)

۱۵۸. بررسی اثرات بسترهای کشت و هورمون اکسین NAA بر ریشه زائی قلمه های عناب ( Ziziphus jujuba)

۱۵۹. بررسی اثرات تاریخ جداسازی قلمه و هورمون اکسین NAA بر ریشه زائی قلمه های عناب( Ziziphus jujuba)

۱۶۰. بررسی اثرات تاریخ جداسازی قلمه و هورمون اکسینی IBA بر ریشه زائی قلمه های عناب( Ziziphus jujuba)

۱۶۱. بررسی اثرات ترکیبی عصاره دو گیاه دارویی (نعناع فلفلی و آویشن) برصفات لاشه و سیستم ایمنی جوجه های گوشتی

۱۶۲. بررسی اثرات ترکیبی عصاره دو گیاه دارویی (نعناع فلفلی وآویشن) بر ضریب تبدیل غذایی وافزایش وزن روزانه جوجه های گوشتی

۱۶۳. بررسی اثرات تنش خشکی، تراکم و آرایش کاشت بر عملکرد واجزای عملکرد برنج

۱۶۴. بررسی اثرات روش خاک ورزی و توالی زراعی بر صفات زراعی گندم رقم پارسی

۱۶۵. بررسی اثرات روش خاک ورزی و توالی زراعی بر صفات فیزیولوژیکی گندم رقم پارسی

۱۶۶. بررسی اثرات ضد قارچی اسانس و عصاره گیاه آرتیمیزیا پرسیکا

۱۶۷. بررسی اثرات غذایی پروبیوتیک، سینبیوتیک و فیتوبیوتیک بر عملکرد رشد و سیستم ایمنی جوجه های گوشتی در شرایط تنش گرمایی

۱۶۸. بررسی اثرات کاربرد سالسیلیک اسید و بنزیل آدنین در پیش از برداشت بر خصوصیات آنزیمی و دوام عمر گل شاخه بریده ژربرا رقم Dun’

۱۶۹. بررسی اثرات نانو ذرات نقره بر روی صوصیات فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی گیاه گوجه فرنگی

۱۷۰. بررسی اثرات نسبت های مختلف اسیدهای چرب امگا ۳ و ۶ بر نسبت LDL/HDL و نسبت Chol/HDL ون جوجه های گوشتی نر

۱۷۱. بررسی اثرات نسبت های مختلف اسیدهای چرب امگا ۳ و امگا ۶ بر غلظت کلسترول و تری گلیسرید خون جوجه های گوشتی نر

۱۷۲. بررسی اثرات نسبت های مختلف اسیدهای چرب امگا۳ و امگا ۶ بر غلظت کلسترول و تری گلیسرید ون جوجه های گوشتی نر

۱۷۳. بررسی احتمال پاسخ متغیر نشانگر RAPD در نتیجه کاربرد آغازگرهای متفاوت بمنظور تمایز جمعیت های پسیل پسته

۱۷۴. بررسی افزودن جی -بایند (آلومینوسیلیکات فعال شده) بر قابلیت هضم انرژی در ۴۲ روزگی جوجه های گوشتی

۱۷۵. بررسی افزودن جی -بایند (آلومینوسیلیکات فعال شده) بر قابلیت هضم انرژی در دوره آغازین جوجه های گوشتی

۱۷۶. بررسی امکان اختلاط علف کش نیکوسولفورون (کروز) و توفوردی ام سی پی آ جهت بهبود مدیریت علفهای هرز مزارع ذرت

۱۷۷. بررسی برخی صفات ارقام جدید ذرت دانه ای در تاریخ های مختلف کاشت در مناطق معتدل استان کرمانشاه

۱۷۸. بررسی برخی عوامل موثر بر عملکرد تولیدمثل در گاوهای هلشتاین استان های مازندران و گلستان

۱۷۹. بررسی بیماری شانکر سیتوسپورایی هلو در استان مرکزی

۱۸۰. بررسی بیوانفورماتیکی الگوی بیان ژن S-like RNase درگندم آلوده به بیماری های قارچی

۱۸۱. بررسی تاثیر استفاده از نانوسیال اکسید آلومینیوم بر میزان انتقال حرارت رادیاتور تراکتور

۱۸۲. بررسی تاثیر استفاده از نانوسیال اکسید آلومینیوم در رادیاتور بر میزان مصرف سوخت تراکتور

۱۸۳. بررسی تاثیر استفاده از نانوسیال مس – نقره بر میزان انتقال حرارت رادیاتور تراکتور

۱۸۴. بررسی تاثیر استفاده از نانوسیالات مس نقره در رادیاتور بر میزان مصرف سوخت تراکتور

۱۸۵. بررسی تاثیر بسترهای کوکوپیت وپرلیت برعملکرد توت فرنگی درکشت هیدروپونیک

۱۸۶. بررسی تاثیر تعداد دفعات آبیاری برعملکرد توت فرنگی درکشت هیدروپونیک

۱۸۷. بررسی تاثیر زئولیت و کوددامی بر عملکردبیولولوژیکی گیاه نخوددیم

۱۸۸. بررسی تاثیر سطوح مختلف کمپوست و نانوسیلیسیم بر شاخص های رشد گل داوودی رقم Fleury white

۱۸۹. بررسی تاثیر شتاب و فرکانس ارتعاش ناشی از حملونقل بر خواص فیزیکی میوه شلیل

۱۹۰. بررسی تاثیر فصل برداشت و موقعیت جوانه بر استقرار و پرآوری ارقام پاکوتاه سیب بومی

۱۹۱. بررسی تاثیر کود بیولوژیک نیتروکسین بر رشد و اجزاء عملکرد چمن گرمسیری cynodon dactylon

۱۹۲. بررسی تاثیر کودهای فسفری شیمیایی و بیولوژیک بر عملکرد دانه و اجزاء عملکرد ارقام عدس به صورت کاشت زمستانه در شرایط دیم

۱۹۳. بررسی تاثیر مقادیر مختلف کود دامی و کود شیمیایی نیتروژن بر خصوصیات کیفی و صفات ریشه گیاه

۱۹۴. بررسی تاثیر مقادیر مختلف کود دامی و کود شیمیایی نیتروژن بر عملکرد دانه و اجزاء عملکرد ماش رقم پرتو در خرم آباد

۱۹۵. بررسی تاثیر مقادیر مختلف کود نیتروژن بر میزان کلروفیل، پرولین و قندهای محلول برگ گیاه گلرنگ ( Carthemus tinctorius L.)

۱۹۶. بررسی تاثیر نحوه کاربرد کود روی ZN بر خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی گندم آبی بهاره رقم افلاک در منطقه بروجرد

۱۹۷. بررسی تاثیرافزایش اثرات ثابت در یک مدل تکرارپذیر بر برآورد مولفه های واریانس صفت تولید شیر

۱۹۸. بررسی تأثیر اختلاط علف کش نیکوسولفورون (کروز) و توفوردی ام سی پی آ بر عملکرد و اجزای آن در مزارع ذرت

۱۹۹. بررسی تأثیر کود میکرو المنت بر عملکرد و اجزاء عملکرد لاین های جدید جو

۲۰۰. بررسی ترکیب گونه ای و تنوع زیستی علف های هرز در مزارع ذرت شهرستان قدس (تهران)

۲۰۱. بررسی تغییرات فیزیکی و شیمیایی میوه برخی ژنوتیپ های انتخابی سیب در دوره انبارمانی

۲۰۲. بررسی تغییرات مورفولوژیک و فیزیولوژیکی ایجاد شده در اثر تنش خشکی در چهار رقم تتراپلویید پنبه ( Gossypium hirsutum L. )

۲۰۳. بررسی تغییرات میزان عناصر در لاین های دابل هاپلوئید گندم تحت شرایط تنش شکی و شوری

۲۰۴. بررسی تنوع ژنتیکی ۱۵ رقم گندم دیم با استفاده از نشانگر ملکولی SSR

۲۰۵. بررسی تنوع ژنتیکی ۱۵ ژنوتیپ نخودزراعی با استفاده از نشانگر ریز ماهواره

۲۰۶. بررسی تنوع ژنتیکی در ارقام جو با استفاده از نشانگر RAPD

۲۰۷. بررسی تنوع ژنتیکی ژرم پلاسم ارقام بومی و وارداتی نخود ایرانی با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره

۲۰۸. بررسی تنوع ژنتیکی ژرم پلاسم گندم های اصلاح شده ایرانی با استفاده از نشانگر مولکولی ISSR

۲۰۹. بررسی تنوع ژنتیکی ژرم پلاسم گندم های اصلاح شده ایرانی با استفاده از نشانگرهای مولکولی SCOT و CDDP

۲۱۰. بررسی تنوع ژنتیکی و تجزیه به مولفه های اصلی برای صفات مورفولوژیک، فنولوژیک و اجزای عملکرد ژنوتیپ های کلزا( Brassica napus L. )

۲۱۱. بررسی تنوع سیتوژنتیکی در ۴ جمعیت Linum

۲۱۲. بررسی توان دگر آسیبی عصاره چاودار بر جوانه زنی و رشد علف های هرز تاج روس وسلمه تره و عملکرد سیب زمینی

۲۱۳. بررسی تیمارهای قند و بنزیل آدنین بر ماندگاری گل شا ه بریده مریم

۲۱۴. بررسی جنین زایی سوماتیکی به وسیله قطعات مختلف ریشه در اناررقم یوسف خانی

۲۱۵. بررسی چند شکلی در پروموتور ژن کاندید IgL مرتبط با صفت مقاومت به عفونت سالمونلا اینتریتیدیس در سویه مرغ گوشتی آرین

۲۱۶. بررسی چند شکلی ژن STAT5A در جمعیت گاو شیری هلشتاین استان اصفهان

۲۱۷. بررسی خانواده کنه های میاناستیگمایان (Acari: Mesostigmata) و پیشاستیگمایان (Acari: Prostigmata) در جنگل سمسکنده

۲۱۸. بررسی خصوصیات زراعی در ده ژنوتیپ جدید گلرنگ دیم در شرایط کشت انتظاری و بهاره

۲۱۹. بررسی خصوصیات کروموزومی پیاز هرسین تحت تاثیر ماده جهش زای اتی لمتان سولفونات

۲۲۰. بررسی راهکارهای افزایش کارایی مصرف نیتروژن و آب در شالیزارهای شمال ایران

۲۲۱. بررسی رفع زردی برگها و خزان پیش از موعد بوسیله محلول پاشی و تغدیه درختان چنار با استفاده از محلول های گلوتامین ال واسید مالیک

۲۲۲. بررسی روند تغییرات تولیدمثلی در یک واحد پرورش گاو شیری در استان مازندران

۲۲۳. بررسی روند تغییرات تولیدی در یک واحد پرورش گاو شیری در استان مازندران

۲۲۴. بررسی روند رشد و عملکرد ارقام مختلف نخود در واکنش به محلول پاشی متانول در شرایط دیم

۲۲۵. بررسی زمان برگ دهی و گل دهی درتعدادی از ژنوتیپ های امید بخش گردو ( . Juglans regia )

۲۲۶. بررسی ژن مقاوم در ژنوتیپ های پیاز ایرانی به بیماری پوسیدگی ریشه

۲۲۷. بررسی ساختار و تنوع ژنتیکی ۴ جمعیت از گونه ی (Linaceae) Linum austriacum L. در ایران با استفاده از مارکرهای ISSR

۲۲۸. بررسی شاخ صهای جوان هزنی در سه اکوتیپ گیاه دارویی شنبلیله تحت شرایط تنش خشکی

۲۲۹. بررسی شاخص های ارزیابی تحمل به تنش در لاین های امید بخش جو تحت شرایط تنش خشکی انتهای فصل

۲۳۰. بررسی شاخص های جوانه زنی شش رقم گندم دابل هاپلوئید تحت شرایط تنش خشکی و شوری

۲۳۱. بررسی ضد باکتریایی اسانس و عصاره ها ی اندام ها ی مختلف گیاه دارویی پونه سای سبلانی (Nepeta menthoides) و مقایسه آن با آنتی بیوتیک ها

۲۳۲. بررسی عملکرد ده رقم جدید پنبه تحت دو شرایط کشت بهاره و تابستانه در منطقه مغان

۲۳۳. بررسی عملکرد و صفات سه اکوتیپ مرزه کشت شده در شهرستان شهریار ( Satureja hortensis)

۲۳۴. بررسی عملکرد و کیفیت علوفه در کشت مخلوط جو و نخود فرنگی علوفه ای با مصرف نیتروژن

۲۳۵. بررسی عملکرد و نسبت برابری زمین در کشت مخلوط جو و نخود فرنگی علوف های با مصرف نیتروژن

۲۳۶. بررسی عملکرد واحدهای صنعتی پرورش جوجه های گوشتی در شهرستان جویبار

۲۳۷. بررسی فعالیت کاتالیزوری آنزیم های گیاهی بر هیدرولیز ساپونینهای موجود در یونجه (Medicago sativa L.)

۲۳۸. بررسی کارایی اختلاط عصاره آبی و بقایای گل گندم با دزهای کاهش یافته علفکش پرتیلاکلر بر خصوصیات جوانه زنی چاودار

۲۳۹. بررسی کارایی دو گونه ایرانی قارچ تریکودرما در تولید سم بیولوژیک در مدیریت پایدار Fusarium solani

۲۴۰. بررسی کاربرد برگی هیدروالک لها بر رشد زایشی گیاه دارویی اسفرزه (Plantago psyllium L.)

۲۴۱. بررسی کاربرد کود دامی و لجن فاضلاب بر جذب عناصر نیکل و روی در گیاه مرزه

۲۴۲. بررسی کاربرد کود فسفاتزیستی و بسترهای کاشت بر برخی صفات رویشی و فسفرقابل جذب بستر کاشت شمعدانی پیچ (Pelargonium peltatum)

۲۴۳. بررسی کاربرد کودهای آلی بر برخی ویژگی های مورفولوژیکی گل میخک

۲۴۴. بررسی کاربرد کودهای آلی و معدنی بر روی برخی از ویژگی های فیزیولوژیکی در گل میخک

۲۴۵. بررسی کاربرد لجن فاضلاب بر میزان عملکرد و جذب عناصر سنگین کادمیم و سرب در گیاه هویج ایرانی( زردک)

۲۴۶. بررسی کشت انتظاری و متداول روی عملکرد و اجزای عملکرد رقم و لاین های عدس در منطقه خلخال

۲۴۷. بررسی مراحل تکوین اندام زایشی ماده و مگاسپورزایی و نمو گامتوفیت ماده در Solenanthus circinnatus ( Boraginaceae )

۲۴۸. بررسی مراحل تکوین اندام زایشی نر، میکروسپورزایی ونمو گامتوفیت نر در Solenanthus circinnatus ( Boraginaceae )

۲۴۹. بررسی مقدار رنگیزه آنتوسیانین و فعالیت برخی آنزیم های آنتی اکسیدانی در میوه های آلبالو، کلم بنفش و گوجه فرنگی

۲۵۰. بررسی منابع مقاومت به بیماری سفیدک پودری گندم در ژنوتیپ های گندم کامپکتوم در مرحله گیاهچه ای

۲۵۱. بررسی موانع کاربرد کود کمپوست از دیدگاه کارشناسان کشاورزی و منابع طبیعی

۲۵۲. بررسی مورفولوژیکی، آناتومیکی آرتیمیزیا هاوسکنختی و آرتیمیزیا پرسیکا

۲۵۳. بررسی میزان پالایش کادمیوم و سرب توسط گیاه بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla)

۲۵۴. بررسی میزان جوانه زنی و پایداری DNA ژنومی توده های زیره سبز در پاسخ به تنش کلرید کادمیوم

۲۵۵. بررسی میزان فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی کاتالاز و پراکسیداز برگ سه رقم گلرنگ زراعی به عنوان معیاری جهت گزینش رقم مقاوم به تنش کم آبی تحت شرایط آبیاری تکمیلی

۲۵۶. بررسی میزان فعالیت آنزیم های آنتیاکسیدان در ژنوتیپ های اهلی و وحشی گلرنگ در شرایط تنش خشکی

۲۵۷. بررسی نحوه و میزان انجام وظایف مدیریتی در بخش کشاورزی

۲۵۸. بررسی و شناسایی قارچ های بومی تولید کننده آنزیم فیتاز از خاک مناطق مختلف استان البرز

۲۵۹. بررسی و مقایسه دو گونه گیاه تاج خروس تحت تنش فلز سنگین کادمیم

۲۶۰. بررسی وضعیت برخی از شاخص های تولید در کارخانجات خوراک دام و طیور استان مازندران

۲۶۱. بررسی وضعیت بیمه ی گندم و جو در سطح شهرستان ایجرود (استان زنجان)

۲۶۲. بررسی وضعیت تجهیزات سالن های پرورش جوجه های گوشتی در مرغدار یهای شهرستان جویبار

۲۶۳. بررسی وضعیت مدیریت تولید در صنایع خوراک دام و طیور استان مازندران

۲۶۴. بررسی ومقایسه صفات ارتفاع، مساحت، قطربزرگ وکوچک تاج پوشش در ۱۲ اکوتیپ آویشن کوهی در اقلیم قم

۲۶۵. بررسی همبستگی و تجزیه علیت صفات فنولوژیک و اجزای عملکرد با عملکرد دانه در ارقام کلزا ( Brassica napus L.)

۲۶۶. بستر های مناسب برای رشد درخت و درختچه ها

۲۶۷. بهبود عمر پس از برداشت گل بریده داودی( Chrysanthemum morifolium L. ) به کمک ترکیبات شیمیایی

۲۶۸. بهبود عمر گلجایی آفتابگردان زینتی( Helianthus annuus L. ) به کمک اسانس اکالیپتوس

۲۶۹. بهبود عملکرد، رنگ و قطر میوه آلو به کمک تنظیم کننده های رشد گیاهی و زمان محلول پاشی

۲۷۰. بهره گیری از بام سبز در راستای ایجاد محیط زیست پایدار در مجموعه مسکونی ملل

۲۷۱. بیان موقت آنتی ژن سطحی ویروس هپاتیت B در برگهای توتون و اسفناج به روش اگرو اینفیلتراسیون

۲۷۲. بیوسنتز نانوذرات نقره توسط دو گیاه Vitis vinifera و Juglans regia

۲۷۳. پیشبینی و پتانسیل سنجی عملکرد گیاه کلزا با استفاده از مدل ماشین بردار پشتیبان ( SVM ) وجنگل تصادفی ( RF ) در منطقه قزوین

۲۷۴. تاثیر اسانس نعناع فلفلی روی عمر پس از برداشت گل بریده داودی ( Chrysanthemum morifolium L. )

۲۷۵. تاثیر استفاده از منابع مختلف سلنیوم ( معدنی و آلی) بر عملکرد رشد بره های نر نژاد تاب (آتابای)

۲۷۶. تاثیر استفاده از منابع مختلف سلنیوم (معدنی و آلی ) بر فراسنجه های خونی بره های نر نژاد تاب (آتابای)

۲۷۷. تاثیر اسید سالیسیلیک و سلنیوم بر خصوصیات خوشه و عملکرد دانه گندم در شرایط تنش کمبود آب

۲۷۸. تاثیر افزودن سطوح مختلف عصاره آبی گیاه خارخاسک ( Tribulus terrestris ) در رقیق کننده بر تحرک اسپرم قوچ افشاری ذخیره سازی شده در دمای ۵ درجه سانتیگراد

۲۷۹. تاثیر الگوی کاشت ذرت و لوبیا چشم بلبلی بر مراحل رشد، ارتفاع و عملکرد بوته ارقام ذرت

۲۸۰. تاثیر الگوی کشت و نیتروژن مصرفی بر کیفیت علوفه در کشت مخلوط جو و باقلا

۲۸۱. تاثیر تراکم و زمان جوانه زنی علف هرز تاج خروس بر اجزاء عملکرد ذرت

۲۸۲. تاثیر تنش شوری بر برخی شاخص های بیوشیمیایی گیاه لوبیا چیتی

۲۸۳. تاثیر تنش شوری بر شاخص های رویشی و زایشی گیاه لوبیا چیتی

۲۸۴. تاثیر تنش شوری برکلروفیل، پرولین برگ و رشد آنتوریوم و نقش اسید سالیسیلیک در کنترل آن

۲۸۵. تاثیر تنظیم کننده های رشد گیاهی و زمان محلول پاشی بر خصوصیات کمی و کیفی آلو ( Prunus sp)

۲۸۶. تاثیر روش های کاربرد کود بیولوژیکی و کاهش مصرف کود شیمیایی بر برخی خصوصیات رشدی گل همیشه بهار ( Calendula officinalis L.)

۲۸۷. تاثیر روش های مختلف خشک کردن بر کمیت و کیفیت ماده موثره گل های سرخارگل کشت شده در اردبیل

۲۸۸. تاثیر روش های مختلف خشککردن بر ماده موثره اندام هوائی سرخارگل

۲۸۹. تاثیر زمان برداشت بر میزان اسیدیته، درصد روغن و میزان اولئیک اسید زیتون رقم آربکین ( Olea europea L. cv. Arbequine)

۲۹۰. تاثیر زمان برداشت بر میزان اسیدیته، درصد روغن و میزان اولئیک اسید زیتون رقم زرد (Olea europea L. cv. Zard)

۲۹۱. تاثیر سطوح استوسرنیگون بر کارایی انتقال ژن گیاه به (Cydonia oblonga)

۲۹۲. تاثیر سطوح مختلف پودر گل ختمی ( Althaea officinalis ) بر پاسخ های ایمنی همورال و برخی فراسنجه های بیوشیمیایی سرم خون در جوجه های گوشتی

۲۹۳. تاثیر سوپر جاذب بر رنگدانه کارتنوئید و کلروفیل در گیاه همیشه بهار

۲۹۴. تاثیر سه غلظت متفاوت عصاره گیاه مریم گلی بر روی بر ی از فراسنجه های رشد طیور گوشتی

۲۹۵. تاثیر عصاره آبی گیاه کنجد (Sesamun Indicum) بر پارامتر های اصلی تحرک در محیط رقیق کننده اسپرم قوچ افشاری

۲۹۶. تاثیر کاربرد زئولیت و باکتری های محرک رشد بر عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی زنیان

۲۹۷. تاثیر کاربرد لجن فاضلاب بر جذب عناصر سرب و کادمیم در گیاه مرزه

۲۹۸. تاثیر کلرید پتاسیم بر جذب کادمیوم توسط کلزا و ذرت

۲۹۹. تاثیر کود سولفات پتاسیم بر جذب سرب + کادمیوم در گیاه ذرت

۳۰۰. تاثیر کودهای دامی ،شیمیایی و تلفیقی بر صفات فیزیولوژیک تخم بالنگو

۳۰۱. تاثیر کودهای دامی ،شیمیایی و تلفیقی بر صفات کمی و کیفی تخم بالنگو

۳۰۲. تاثیر گرسنگی کوتاه مدت در فاز لوتئال بر میزان هورمونهای متابولیکی در تلیسه های هولشتاین

۳۰۳. تاثیر لجن فاضلاب بر جذب فلزات سنگین سرب و کادمیم وعناصر غذایی(آهن، کلسیم و پتاسیم) در گیاه شلغم

۳۰۴. تاثیر محلول پاشی متانل، مواد مغذی و تنظیم کننده های رشد بر کیفیت میوه پرتقال تامسون ناول

۳۰۵. تاثیر محلول پاشی متانول بر عملکرد و رشد سویا تحت شرایط مختلف آبیاری

۳۰۶. تاثیر منگنز بر روی رشد و فعالیت آنزیمی گیاه یونجه

۳۰۷. تاثیر مواد شیمیایی مختلف در ریزش قبل از برداشت میوه پرتقال تامسون ناول

۳۰۸. تاثیر مواد محرک رشد گیاهی بر روی سویا

۳۰۹. تاثیر میدان مغناطیسی بر خصوصیات مورفولوژیکی دانه رستهای برنج رقم هاشمی

۳۱۰. تاثیر ناکامل بودن شجره بر برآورد مولفه های واریانس و پارامترهای ژنتیکی صفت تولید شیر

۳۱۱. تاثیر ناکامل بودن شجره بر دقت پیشبینی ارزش اصلاحی گاوهای شیری و گاوهای نر مولد در یک برنامه آزمون نتاج

۳۱۲. تاثیر نانو نقره بر صفات مورفولوژی و رنگیزه های کلروفیل و کاروتنوئید در گیاه کلزا ( Brassica napus) در شرایط کشت درون شیشه

۳۱۳. تاثیر نانوذره Tio2 در بیوسنتز الوئین در گیاه الوئه ورا

۳۱۴. تاثیر نسبت های مختلف امگا ۳ و امگا ۲ بر فراسنجه خونی کلسترول در یک سیکل تولید مثلی مادیان

۳۱۵. تاثیر نسبت های مختلف امگا ۳ و امگا ۲ جیره غذایی بر غلظت تری گلیسرید سرم در یک سیکل تولید مثلی مادیان

۳۱۶. تاثیر هم خونی بر صفات رشد در بز مر ز ایرانی

۳۱۷. تاثیرآبیاری تکمیلی برمیزان پرولین، کاتالاز و پراکسیداز ریشه و برگ دورقم گلرنگ( l. tinctorius Carthamus ) گلدشت و ورامین ۲۹۵

۳۱۸. تاثیرتنش های غیر زنده بر کشت گندم

۳۱۹. تاثیرمواد ضد تعرق ومالچ بر روی ماش در شرایط آبیاری محدود

۳۲۰. تأثیر استفاده از پری بیوتیک در جیره بر پاسخ ایمنی هومورال جوجه های گوشتی کاب ۵

۳۲۱. تأثیر استفاده از پری بیوتیک در جیره بر عملکرد جوجه های گوشتی کاب ۵۰۰

۳۲۲. تأثیر الگوی کاشت ذرت و لوبیا چشم بلبلی و رقم ذرت بر کیفیت علوفه

۳۲۳. تأثیر تاریخ کشت بر بر ی صوصیات فیزیولوژیکی و مرفولوژیکی لوبیا چیتی در شهرستان ازنا

۳۲۴. تأثیر تاریخ کشت بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام مختلف لوبیا چیتی در شهرستان ازنا

۳۲۵. تأثیر تنش خشکی آخر فصل بر خصوصیات مرفولوژیکی و عملکرد لاین های جوآبی

۳۲۶. تأثیر تیمار ضد عفونی بذر علیه بیماری زنگ گلرنگ، بر شاخص های جوانه زنی و رشد گیاهچه گلرنگ

۳۲۷. تأثیر سطوح مختلف پودر سیر و پروبیوتیک بایومین ایمبو (سین بیوتیک) بر عملکرد بلدرچین ژاپنی

۳۲۸. تأثیر سطوح مختلف نیتروژن و تلقیح با ازتوباکتر بر رشد و غلظت اسانس گیاه شوید

۳۲۹. تأثیر سطوح مختلف ورمی کمپوست بر رشد و غلظت اسانس گیاه شوید

۳۳۰. تأثیر شکل فیزیکی خوراک بر عملکرد جوجه های گوشتی در مرغداری های استان مازندران

۳۳۱. تأثیر عصاره گیاه پنج انگشت براندازه اقطار جسم زرد در گاوهای شیری تحت درمان به روش همزمانی تخمک گذاری ( ovsynch)

۳۳۲. تأثیر غلظت های مختلف هورمون TDZ « به » بر باززایی ریزنمونه های دمبرگ و جوانه جانبی گیاه Cydonia oblonga با هدف انتقال ژن

۳۳۳. تأثیر قارچ مایکوریزا آربسکولار و باکتری برادی ریزوبیوم ژاپونیکوم در سطوح مختلف کود فسفره بر تعداد، وزن تر و وزن خشک گره های تثبی تکننده ازت در ریشه گیاه سویا رقم کتول

۳۳۴. تأثیر قارچ مایکوریزا آربسکولار و باکتری برادیریزوبیوم ژاپونیکوم در سطوح مختلف کود فسفره بر عملکرد و اجزاء عملکرد سویا رقم کتول

۳۳۵. تأثیر کاربرد بیوچار بر برخی خصوصیات کمی گیاه آفتابگردان (Helianthus annuus L.) در خاک های آلوده به کادمیوم

۳۳۶. تأثیر کاربرد ورمی کمپوست بر شاخص های رشدی و جذب عناصر غذایی پر مصرف در کاهو ( Lactuca sativa L. )

۳۳۷. تأثیر کمپوست زباله شهری بر رشد و عملکرد مینا چمنی (Bellis perennis)

۳۳۸. تأثیر کمپوست زباله شهری، آزولا، ضایعات چای، بر غلظت و جذب نیتروژن، فسفر و پتاسیم در مینا چمنی (Bellis perennis)

۳۳۹. تأثیر نیترات مس بر عمر گلجایی گل بریده داودی (Chrysanthemum morifolium L.‘White’)

۳۴۰. تأثیرکاربرد محرک ها وکودهای بیولوژیک بر خصوصیات زراعی، میزان و ترکیبات اسانس گیاه دارویی ریحان ( Ocimum basilicum L.)

۳۴۱. تجزیه خوشه ای بر اساس صفات مولکولی در ارقام مختلف زیتون

۳۴۲. تجزیه زیستی ترکیبات ارگانوفسفره توسط ژن ها و آنزیم های میکروبی

۳۴۳. تجزیه کلاستر ۲۰ ژنوتیپ جو در شرایط سرد

۳۴۴. تشخیص Ralstonia solanacearum در بادمجان با استفاده از تکنیک PCR

۳۴۵. تشخیص Ralstonia solanacearum در بادمجان با استفاده از محیط کشت TZC

۳۴۶. تعیین اثر آرومابیوتیک بر عملکرد سیستم ایمنی جوجه های گوشتی عفونی شده به باکتری سالمونلا

۳۴۷. تعیین اثر سینبیوتیک و گیاهان دارویی( دونوع گیاه پونه و گزنه) بر عملکرد سیستم ایمنی جوجه های گوشتی عفونی شده به باکتری سالمونلا

۳۴۸. تعیین اثر گیاهان دارویی (دونوع گیاه پونه و گزنه) بر عملکرد سیستم ایمنی جوجه های گوشتی عفونی شده به باکتری سالمونلا

۳۴۹. تعیین مقادیر فلاونوئید کل میوه برخی ژنوتیپ های انتخابی محلب

۳۵۰. تغدیه درختان چنار خاوری(Platanus orientalis ) با محلول اسید هیومیک و چالکود گوگرد به منظور رفع زردی برگها و خزان پیش از موعد

۳۵۱. تغییرات القا شده در متابولیسم گیاه ریحان در اثر بکارگیری اسید امینه و یا سلنات سدیم

۳۵۲. تغییرات عناصر غذایی کلم بروکلی در واکنش به کاربرد اسید هیومیک در سیستم آبیاری قطره ای

۳۵۳. تکثیر In vitro گیاه پامچال دارویی ( Primula veris L.) با استفاده از جداکشتهای شاخساره

۳۵۴. تلفیق کود زیستی ازتوباکتر و سطوح مختلف نیتروژن بر محتوای کلروفیل دو رقم کلزا

۳۵۵. جستجوی آلل خودسازگاری در برخی از ژنوتیپ های زردآلو (Prunus armeniaca L.) باروش PCR

۳۵۶. رابطه رشد گندم با لایه های درجه روزهای رشد و ارتفاع

۳۵۷. رابطه ویژگیهای شخصی کارکنان و هوش سازمانی در سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان

۳۵۸. روش AMMI درتجزیه داده های ۲۰ ژنوتیپ جو

۳۵۹. روش های رگرسیونی برای ارزیابی پایداری در ۲۰ رقم از جو

۳۶۰. رویکرد اصل عدالت از اصول چهارگانه اخلاق زیستی بر امکان برچسب زنی مکمل های غذایی تغییریافته ژنتیکی

۳۶۱. سمیت تماسی حشره کش فوزالن، کنه کش پروپارژیت و قارچ کش مخلوط بردو روی زنبور عسل( Apis mellifera)

۳۶۲. شناسایی ترکیبات تشکیل دهنده اسانس مورد در منطقه پاوه از استان کرمانشاه

۳۶۳. شناسایی فنولهای میوه بلوط (مطالعه موردی: جنگلهای دیناروند در لرستان)

۳۶۴. شناسایی مدل مناسب دارای اثرات ثابت مختلف برای تجزیه ژنتیکی صفت تولید شیر با استفاده از معیار آکایک و حداکثر درستنمایی

۳۶۵. شناسایی و ارزیابی ژنوتیپ های برتر گردو ( Juglans regia L. ) در قزوین

۳۶۶. طراحی و روش ساخت مکانیزم بردارنده باقیمانده های گیاهی از جوی و پشته

۳۶۷. طراحی، ساخت و ارزیابی حسگرخازنی شدت جریان جرمی شلتوک

۳۶۸. عکس العمل فیزیولوژیکی (آنزیم ها و قندها) جو و خلر به کود زیستی و کشت مخلوط در شرایط آبی

۳۶۹. عملکرد بره های پرواری با مصرف سطوح متفاوت سیب زمینی ضایعاتی

۳۷۰. فرآوری ضایعات کشاورزی در تولید غذای طیور با استفاده از زایلانازهای قارچی

۳۷۱. فعالیت ضدقارچی نانوذرات نقره تولید شده با استفاده از گیاهان

۳۷۲. کاربرد TILLING و ECOTILLING در اصلاح و تعیین تنوع ژنتیکی گیاهان

۳۷۳. گروه بندی ارقام و لاین های گندم در اقلیم گرم جنوب و شمال ایران از نظر خصوصیات کیفی

۳۷۴. گزینش ژنوتیپ های جو تحت شرایط قطع آبیاری انتهای فصل در منطقه میاندوآب

۳۷۵. گیاهان تراریخته با قابلیت تولید ترشحی پروتئین های نوترکیب

۳۷۶. گیاهان دارویی منطقه ریمله چغلوندی لرستان

۳۷۷. مطالعه اثر دو شرایط کشت انتظاری و بهاره بر درصد و عملکرد روغن در ۱۰ رقم و لاین جدید گلرنگ در منطقه خدابنده

۳۷۸. مطالعه اثر قطع آبیاری در زمان تشکیل سنبله بر برخی خصوصیات زراعی ارقام و لاین های نوین گندم

۳۷۹. مطالعه اثر هورمون کلرو مکوات کلراید بر رشد و تولید گیاهچه در گیاه سیب زمینی

۳۸۰. مطالعه اثرات تغذیه برگی عناصر آهن، روی و کلسیم بر میزان عناصر غذایی جذب شده در دانه ذرت شیرین هیبرید سینگل کراس ۶۰۰

۳۸۱. مطالعه برهمکنشی های آللوپاتیکی ارقام جو ( Horddum Vulgar ) و علف هرز چچم یکساله ( Lolium multiflorum ) با استفاده از روش هم ارزکده آگار در کشت تاخیری

۳۸۲. مطالعه تاثیر سطوح مختلف کمپوست و نانوسیلیسیم بر شاخص های رشد گل داوودی رقم Memories dark

۳۸۳. مطالعه تاثیر علف هرز چچم یکساله ( Lolium multiflorum L ) بر صفات ارقام جو ( Horddum Vulgar L ) در کشت هم زمان

۳۸۴. مطالعه خصوصیات عملکردی ۱۱ هیبرید جدید ذرت سیلویی، در مقایسه با سینگل کراس ۷۰۴ تحت شرایط آب و هوایی استان زنجان

۳۸۵. مطالعه خصوصیات کیفی علوفه در دو رقم سورگوم علوفه ای اسپیدفید و پگاه تحت شرایط کم آبی

۳۸۶. مطالعه خواص ضدقارچی عصاره آبی زوفاHyssopus officinalis

۳۸۷. مطالعه روابط بین عملکرد واجزاء مرتبط با آن در ژنوتیپ های گل محمدی (Rosa damascene) در کاشان

۳۸۸. مطالعه ژنوتیپ های جو در مناطق سرد

۳۸۹. مطالعه عملکرد و کیفیت نانوایی در هشت رقم و لاین جدید گندم، تحت تأثیر دو مرحله محلول پاشی نیتروژن

۳۹۰. مطالعه عوامل تأثیرگذار بر پذیرش بیمه محصولات کشاورزی به روش مدل لاجیت در استان

۳۹۱. مطالعه عوامل تأثیرگذار بر پذیرش بیمه محصولات کشاورزی به روش مدل لاجیت در استان زنجان

۳۹۲. مطالعه کاربرد پس از برداشت سالسیلیک اسید، بنزیل آدنین و نانو ذرات نقره بر ماندگاری و خصوصیات آنزیمی گل های شاخه بریده ژربرا رقم Dun’

۳۹۳. مطالعه لایه حداقل دما های مطلوب و لایه همبارش با رشد گندم

۳۹۴. مطالعه مقدار رنگیزه آنتوسیانین و خاصیت آنتی اکسیدانی میوه های گیلاس، آلوشابلون و تمشک

۳۹۵. مطالعه ویژگی های عملکردی سه هیبرید جدید آفتابگردان در سه تراکم کاشت مختلف تحت شرایط اقلیمی استان زنجان

۳۹۶. مطالعه ویژگی های عملکردی سه هیبرید جدید و یک توده آزاد گرده افشان آفتابگردان در چهار تاریخ کاشت مختلف در استان زنجان

۳۹۷. مقایسه اثر اپتومگا و روغن سویا بر تیتر آنتی بادی آنفولانزا در جوجه های گوشتی

۳۹۸. مقایسه اثر اپتومگا و روغن سویا بر تیتر آنتی بادی نیوکاسل در جوجه های گوشتی

۳۹۹. مقایسه اثر اسانس آویشن و بنومیل در عمر انبارمانی توت فرنگی

۴۰۰. مقایسه اثر دو روش کوتاه مدت(۹روزه) و بلند مدت(۱۸ روزه) همزمان سازی فحلی با استفاده از سیدر همراه با تزریق هورمون PMSG بر عملکرد تولید مثلی بز سیاه لری

۴۰۱. مقایسه اثر روشهای مختلف مصرف روی بر عملکرد و برخی اجزای عملکرد کلزا در شرایط شور

۴۰۲. مقایسه اثر ماده شیمیایی بنومیل و اسانس گیاه دارویی بادرشبو در عمر انبارمانی توت فرنگی رقم سلوا

۴۰۳. مقایسه اثرات پودر گیاهان داروئی (آویشن، سرخارگل، سیر) و آنتی بیوتیک بر روی برخی فراسنجه های خونی در جوجه های گوشتی

۴۰۴. مقایسه اثرات پودر گیاهان داروئی(آویشن، سرخارگل، سیر) و آنتی بیوتیک بر روی فراسنجه های سیستم ایمنی در جوجه های گوشتی

۴۰۵. مقایسه ارزیابی هزینه ای بیوپالایشگاه در روشهای آسیاب خشک وآسیاب مرطوب

۴۰۶. مقایسه ارقام و لاین های گندم کاشته شده در مزارع کشاورزان اقلیم سرد کشور با استفاده از تجزیه خوشه ای

۴۰۷. مقایسه برخی پارامترهای کیفی دانه گندم حاصل از مزارع دو استان تهران و یزد

۴۰۸. مقایسه تاثیر برخی از تیمارهای زیستی و شیمیایی در پاسخ به کاهش زیانهای ناشی از تنش سرمایی در جوانه زنی دو رقم کلزا

۴۰۹. مقایسه ترکیبهای تشکیل دهنده اسانس و خاصیت ضدمیکروبی گیاه دارویی آویشن دنایی و آویشن ترانس کاسپیکوس کشت شده در استهبان

۴۱۰. مقایسه عملکرد ۲۱ رقم و هیبرید نوین ذرت علوفه ای در منطقه خرمدره

۴۱۱. مقایسه عملکرد گوساله های هلشتاین تغذیه شده با جیره های حاوی کنجاله سویای فرآوری شده با زایلوز و کنجاله سویا

۴۱۲. مقایسه فراسنجه های خونی گوساله های هلشتاین تغذیه شده با جیره های حاوی کنجاله سویای فرآوری شده با زایلوز و کنجاله سویا

۴۱۳. مقایسه مکانیزمها و انتخاب بهترین مکانیزم جهت طراحی دماغه بردارنده بقایای گیاهی از زمینهای ناصاف

۴۱۴. مقایسه واکنش برخی صفات زراعی در ده ژنوتیپ نوین پنبه به دو وضعیت کشت در منطقه مغان

۴۱۵. مقایسه ی محیط کشت مایع، نیمه جامد و جامد در کشت درون شیشه ای گیاه سیب زمینی

۴۱۶. نقش سالیسیلیک اسید در کاهش سمیت آلومینیوم بر جوانه زنی و بر ی فاکتورهای رشد گیاه لوبیا چیتی رقم تلاش

۴۱۷. نقش فلزات سنگین (سرب، مس و منگنز) معدن منگنز رباط کریم در تغییرات ریختی (مورفولوژیکی) گیاه افدرا

۴۱۸. نهادینه شدن مشارکت کشاورزان در سازمانهای محلی شالوده توسعه پایدار کشاورزی ( مطالعه موردی روستای جعفرآباد،شهرستان ورامین)

۴۱۹. واکنش رشد و عملکرد ارقام سویا به تنش کم آبی در مراحل گل دهی و غلاف دهی

۴۲۰. واکنش صفات زراعی گندم رقم الوند به اسید سالیسیلیک و سلنیوم در شرایط تنش کمبود آب

۴۲۱. واکنش فتوسنتز گیاه ذرت به کود زیستی میکوریزا و کود فسفر تحت شرایط تنش رطوبتی

۴۲۲. واکنش فیتوشیمیایی گیاه دارویی اسفرزه (Plantago psyllium L.) به کاربرد تنظیم کننده رشد جیبرلین

۴۲۳. یک مطالعه بر روی چند شکلی اگزون ژن کاندید TRAIL در سویه مرغ گوشتی آرین

نام فایل: مقالات دومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

دانلود فایل: بخش اول | بخش دوم | بخش سوم

پسورد: www.noandishaan.com

منبع: نواندیشان

اشتراک گذاری این نوشته

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *